Generelle vilkår og personvernerklæring

1. Avtaleparter

Disse generelle forretningsvilkår gjelder mellom Track Norge AS, orgnr 982 894 352, Skullerud Næringspark, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo (postadresse postboks 137 Bryn 0611 Oslo) («Track») og den som er registrert som kunde («Kunden») ihht egen abonnementsavtale («Avtalen»).

2. Leveransen

Vilkårene gjelder Tracks leveranse til Kunden av en posisjonerings- og kommunikasjonsenhet i form av en GPS Tracker, Bluetooth Tracker eller en klokke («Sporingsenheten»), levering av tjeneste knyttet til et webgrensesnitt (hjemmeside) eller en App hvor sporingsenheten kan følges og administreres samt elektronisk kjørebok.  Leveransen/tjenesten kan være oppdelt iht avtalen.

Sporingsenheten inneholder et SIM-kort, som via Track er knyttet opp mot Tracks teleoperatør som leverer nettjenesten («Teleoperatør») (pt. Telenor AS og Tele2 IoT AB). Tjenesten/dekningsområdet gjelder for Norge og andre land som Teleoperatøren har roamingavtale med.  Dekningsområdet oppgis på forespørsel.  Dekningsområdet kan være begrenset innenfor et område pga geografiske forhold eller annen ytre påvirkning, uten at dette er en feil ved tjenesten.  Track kan fritt endre Teleoperatør til annen operatør såfremt denne har en sedvanlig dekning og roamingavtaler.

Track står som eier av SIM-kortet og dette skal ikke benyttes på annen måte enn i Sporingsenheten.  Misbruk anses som vesentlig mislighold og kan føre til erstatningsansvar. Sporingsenheten utover SIM-kortet er Kundens eiendom.

Kunden skal selv administrere Sporingsenheten og tjenesten via Tracks hjemmeside.

 3. Kundens opplysningsplikt mm.

Forbrukerkunder/fysiske personer skal oppgi fullt navn, adresse, mobilnummer og epost «Personopplysninger».

Bedriftskunder/juridiske personer skal oppgi firmanavn, organisasjonsnummer og adresse.

Kunden skal snarest mulig melde adresseendringer til Track.

Kunden kan ikke overdra Avtalen eller Sporingsenheten til andre uten samtykke fra Track.

Kunden skal uten ugrunnet opphold melde fra til Track ved tap, misbruk eller tyveri av Sporingsenheten og/eller SIM-kort.

4. Avtalens varighet

Avtalen løper inntil den sies opp med 1 måned skriftlig varsel.  Hvis det er inngått avtale om avtaletid kan avtalen sies opp i avtaletiden, men først med virkning fra avtaletidens utløp.

Avtalen kan heves med 14 dagers skriftlig varsel dersom en part vesentlig har misligholdt denne.  Manglende betaling over 14 dager anses alltid som vesentlig mislighold.  Ved manglende betaling utover 14 dager kan Track stenge tilgang til hjemmeside/App og SIM-kort uten varsel inntil betaling skjer og ved hevning permanent.

5. Levering

Levering av Sporingsenheten og tjenesten skjer til forbrukere ihht forbrukerkjøpsloven og angrerettloven, og denne avtale gjør ingen innskrenkninger i forbrukernes rettigheter etter nevnte lover eller annen preseptorisk lovgivning.  Til bedriftskunder skjer levering ihht kjøpsloven.

Dersom Kunden oppdager en mangel ved Sporingsenheten eller tjenesten, må reklamasjon fremsettes så snart som mulig og innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget. Reklamasjonsretten kommer for forbrukere i tillegg til angrerett på 14 dager etter at leveransen mottas. Kunden vil ved bruk av angrerett måtte dekke den til enhver tid gjeldende returkostnad av leveransen, eksempelvis Postens Norgespakke til kr 155 (prisestimat 2017) for frakt opp til 10 kg i Norge.   Kunden vil ved bestilling motta bekreftelse for avtalen per e-post, med opplysninger om angrerett og angrerettskjema i forbrukerforhold vedlagt. Dersom Kunden benytter tjenesten før utløpet av angrerettfristen, har Kunden med dette uttrykkelig anmodet om oppstart av tjenesten. Dersom Kunden likevel utøver angrerett, vil Track kunne kreve at Kunden dekker rimelige kostnader for bruk av tjenesten i perioden frem til angreretten ble benyttet og Sporingsenheten ble returnert.

 6. Betaling

Ved kjøp betales Sporingsenheten, første periode av abonnementet og frakt. Betaling kan skje ved kortbetaling, via mobilabonnement eller ved faktura. Faktura vil sendes ut etter gjennomført bestilling.

Videre abonnement kan betales ved trekk fra kort, gjennom mobilabonnement eller ved faktura. Ved kortbetaling kan betaling skje månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig. Ved betaling gjennom mobilabonnement eller ved faktura skjer betaling månedlig.

Track fakturerer Kunden forskuddsvis etter de priser som fremgår av Avtalen.  Track kan endre sine priser og vilkår med 3 måneders skriftlig varsel til Kunden.  Hvis endringen er vesentlig og til ugunst for Kunden kan Kunden med 14 dagers varsel si opp avtalen med utløp når ny pris/vilkår starter. Hvis Kunden mener det er feil ved fakturaen skal Kunden klage til Track innen forfallstidspunkt, og hvis dette ikke er mulig innen rimelig tid.

Track har rett til å kredittvurdere Kunden.

Pris for bruk av Sporingsenheten er fast innenfor EU/EØS og Sveits, uansett forbruk. Utenfor dette området vil det tilkomme pristillegg basert på bruk og roaming priser.

7. Særvilkår for abonnement og tilbud med avtaletid

Dersom avtale med avtaletid avsluttes grunnet vesentlig mislighold fra Kundens side (eksempelvis betalingsmislighold etter punkt 4 ovenfor), kan Track belaste Kunden et bruddgebyr.

Bruddgebyrets størrelse utgjør maksimalt verdien av den avtalte ytelse i hele avtaletiden, justert etter lengden på gjenværende avtaleperiode. I tillegg til bruddgebyret kan Track belaste Kunden et administrasjonsgebyr ved opphør i avtaletiden.

8. Ansvar

Track er ikke ansvarlig dersom tjenesten helt eller delvis er nede pga følgende forhold:

 1. Forhold som Track godtgjør skyldes forhold eller begivenheter utenfor Tracks kontroll
 2. Feil ved Sporingsenheten som ikke skyldes en kjøpsrettslig mangel
 3. Sporingsenheten er utenfor dekningsområdet
 4. Nedetid i forbindelse med nødvendig vedlikehold hos Track, som skal utføres så raskt som praktisk mulig
 5. Streik, naturkatastrofe og annen force majeure
 6. Pålegg fra offentlige myndigheter som Track ikke kunne forutse på avtaletidspunktet

Hvis Track er ansvarlig for en feil eller nedetid kan Kunden kreve kompensasjon etter standardiserte satser, dvs at Kunden blir godskrevet en forholdsmessig del av den faste løpende abonnementsprisen.  Ansvaret omfatter under ingen omstendighet indirekte skade eller følgeskade, herunder produksjonsbortfall eller annet inntektstap, og ansvaret er under enhver omstendighet begrenset til et beløp tilsvarende 1 års abonnementsbetaling.

9. Salgspant

Track har salgspant i Sporingsenheten for alle utestående beløp forbundet med Avtalen, jf. panteloven §§ 3-14, jf. § 3-17.

10. Bruk av app og programvare

Brukeren kan fritt laste ned, installere og bruke programvaren til privat bruk. Utenom de tilfeller som uttrykkelig er nevnt i lov kan brukeren ikke tilbakekonstruere, dekompilere eller demontere programvaren. Programvaren skal kun benyttes samlet som ett produkt, og brukeren kan ikke bruke enkeltkomponenter av programvaren til annet formål enn til bruk med Sporingsenheten. Brukeren kan ikke for kommersielle formål selge, distribuere eller reprodusere programvaren uten tillatelse fra Track.

Brukeren må ikke slette eller endre informasjon om rettigheter i programvaren, omgå eller ødelegge tekniske tiltak implementert for å beskytte programvarens opphavsrett, eller bruke eller gjøre endringer i programvaren på en måte som skader programvaren, datainformasjonssystemet eller driften av programvaresystemet. Track er ikke ansvarlig for nedlastning av programvaren fra andre steder enn de som er angitt av Track.

11. Sikkerhetsavtale

Hvis Kunden har tegnet særskilt abonnement på sikkerhetsavtale gjennom iTracker.no, hvor Sporingsenheten skal installeres i et objekt som en del av et FG-godkjent (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemd) søke- og gjenfinningssystem, gjelder i tillegg følgende betingelser:

Track er via iTracker.no en FG-godkjent leverandør av elektroniske søke- og gjenfinningssystemer og har tilknyttet alarmstasjon med døgnbemannet operasjonssentral og utrykningsapparat. Dette gjelder kun for spesifikke FG godkjente sporingsenheter.

Track skal gi til kunden en installasjonsveiledning.  Sporingsenheten skal installeres iht til regler gitt av FG.  Installatør skal utferdige en installasjonserklæring, som kunden skal innsende til Track, for videresendelse til Kundens forsikringsselskap. Track skal også gi Kunden en utførlig brukerveiledning, hvor det skal fremgå hvordan systemet skal anvendes og vedlikeholdes av Kunden, og hva Kunden skal gjøre i forbindelse med søk.  Det er Kundens ansvar å sikre at Sporingsenheten har nødvendig batterikapasitet for søk.  Kunden skal alltid følge sitt forsikringsselskaps sikkerhetsforskrifter som fremgår av forsikringsavtalen.

Kunden plikter snarest mulig å melde fra til politiet, Tracks operasjonssentral og Kundens forsikringsselskap dersom det oppdages tyveri av objektet.  Kunden skal også melde fra til operasjonssentralen dersom det er andre faktorer som påvirker anleggets funksjon.

Når søk igangsettes sperres all tilgang for Kunden til objektets posisjon.

Abonnementet dekker alle utgifter i forbindelse med mottak av melding og elektronisk søk i inntil 12 timer, alle utgifter i forbindelse med verifisering av gjenfunnet objekt samt melding til politi og forsikringsselskap.  Dekningsområdet er Norden, unntatt Island, Færøyene og Svalbard.  Søk med varighet over 12 timer, skal avtales med Kundens forsikringsselskap.  Track garanterer ikke for gjenfinning av objektet, da dette kan skyldes forhold utenfor Tracks kontroll.

Hvis Track har igangsatt søk, men det senere viser seg at objektet er «tyvlånt» av Kundens nærstående eller bekjente, er borttauet pga. feil parkering eller objektet ikke var låst eller tilstrekkelig sikret kan Track kreve at Kunden dekker Tracks rimelige kostnader ved søket og verifiseringen.

12. Personopplysninger

12.1 Innledning

For å kunne levere våre tjenester til deg vil Track Norge AS («Track») samle inn og behandle enkelte personopplysninger. Disse vilkårene for behandling av personopplysninger gjelder både for informasjon som samles inn gjennom kjøp på våre nettsider www.itracker.no, www.watchy.no og www.petsy.no, ved bruk av våre Sporingsenheter, samt ved registrering i og bruk av de apper som anvendes sammen med disse produktene.

Behandlingsansvarlig er:

Track Norge AS (org. nr. 982 894 352)

Skullerud Næringspark
Olaf Helsets vei 5
0694 OSLO

12.2 Grunnlag for behandlingen

Track behandler personopplysninger på grunnlag av samtykke. Det er frivillig å samtykke, men samtykke er nødvendig for å kunne benytte seg av Tracks produkter og tjenester. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake. Tilbakekall av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av en behandling basert på et samtykke før samtykket trekkes tilbake.

12.3 Opplysninger som samles inn

Ved kjøp av produkter, registrering av brukerkonto og bruk av hjemmesiden samler vi inn følgende opplysninger:

 • Opplysninger du selv oppgir ved registrering, herunder navn, epost, telefonnummer, adresse og kortnummer
 • Henvendelser til Track
 • Opplysninger om bruk av våre tjenester, herunder din enhet og internettilkobling, kjøp og øvrig bruk av hjemmesiden, samt din geografiske posisjon ved bruk av tjenestene våre
 • Informasjonskapsler (cookies)

Ved registrering i og bruk av appene som anvendes sammen med våre produkter samler vi inn følgende opplysninger:

 • Navn, epost og telefonnummer
 • Posisjoneringsdata fra klokken/sporingsenheten, innsamlet via GPS, GSM eller WiFi
 • Tid og sted for talemeldinger og anrop
 • Informasjon som du gir appen tilgang til på mobilen, for eksempel kontakter

Ved bruk av Sporingsenheten samler vi inn følgende personopplysninger:

 • Posisjoneringsdata fra klokken/sporingsenheten, innsamlet via GPS, GSM eller WiFi
 • Tid og sted for talemeldinger og anrop

I tillegg til det ovennevnte samler vi inn følgende opplysninger ved bruk av elektronisk kjørebok i iTracker.no:

 • Alle kjørte turer
 • Klokkeslett og km for hver enkelt tur
 • Formål for turen
 • Eventuelt kommentarfelt
 • Om turen er privat eller næring

12.4 Hva opplysningene brukes til

Vi bruker de innsamlede opplysningene til følgende formål:

 • For å levere tjenestene, herunder å la brukeren av appene spore brukeren av Sporingsenheten, å gjennomføre anrop og sende meldinger mellom de to, samt sette opp geofence (geografisk avgrenset område)
 • Gjennomføre betaling og gi kundeservice
 • For å tilpasse tjenestene og å sikre en best mulig brukeropplevelse
 • For å sende deg oppdateringer om bruk av tjenesten og varen
 • For å sende deg nyhetsbrev og tilbud relatert til våre produkter
 • Hindre misbruk av tjenestene

12.5 Utlevering av opplysninger

Track utleverer ikke personopplysninger til tredjeparter annet enn våre samarbeidspartnere til bruk for å utføre tjenesten. I de tilfeller der vi utleverer personopplysninger inngår vi avtaler med den enkelte tredjepart om bruk av opplysningene.

Personopplysningene dine kan overføres til utlandet. Personopplysninger i appene lagres på servere hos våre samarbeidspartnere i utlandet, både i og utenfor EU/EØS. Innenfor EU/EØS-området gjelder tilsvarende strenge regler for behandling av personopplysninger, og overføring kan fritt skje i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Ved å samtykke til vår behandling av personopplysninger samtykker du også til utlevering av opplysningene til våre samarbeidspartnere i land utenfor EU/EØS.

12.6 Dine rettigheter

Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, samt å få slettet, rettet og flyttet alle dine registrerte personopplysninger. Videre har du som registrert rett til å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses og å motsette deg visse former for behandling.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med vår behandling av personopplysninger ber vi deg ta kontakt med oss på post@tracknorge.no.

12.7 Lagringstid

Track vil ikke lagre registrerte personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Posisjonsdata i appene tilknyttet Watchy.no og Petsy.no lagres på server i 3 måneder.

Lagring av posisjonsdata i webplattformen og apper tilknyttet iTracker.no vil, avhengig av abonnement, lagres i 6 måneder, ett år eller fem år.

12.8 Sikring av personopplysninger

Track behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, og oppdaterer og implementerer passende sikkerhetstiltak.

12.9 Endring av personvernvilkår

Track forbeholder seg retten til å endre vilkårene for behandling av personopplysninger. Alle kunder vil få informasjon om endringer, og endrede vilkår vil legges ut på hjemmesiden med siste endringsdato påført.

12.10 Markedsføring

Dersom du har et aktivt kundeforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Du kan når som helst melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldingsfunksjonen i epostene/SMS-ene.

12.11 Profilering

Gjennom analyse av dine kjøp og atferd kan det utledes automatisk kategorisering av deg som kunde.

12.12 Samtykke

Kunden plikter selv å informere og innhente samtykke fra alle personer som måtte bli berørt av posisjoneringen, så som ved utlån av Sporingsenheten eller utlån av objekter med Sporingsenheten installert.

12.13 Klage til Datatilsynet

Ved behandling i strid med reglene har du rett til å klage til Datatilsynet.

13. Tvister

Tvister vedrørende Avtalen behandles ved Oslo tingrett.